Lejebetingelser

 • Det påhviler lejer at sørge for, at fornødne tilladelser fra offentlige myndigheder, Beredskabsstyrelsen / Brandinspektøren skal foreligge forinden lejeperiodens påbegyndelse. Der gøres opmærksom på, at der er en ansøgnings frist på 30 dage, og at lejer som arrangør er ansvarlig for, at reglerne overholdes. Tekniske forskrifter for forsamlingstelte af 25 juni 2001, kan ses under menupunktet "Sikkerhed", eller den lokale Brandinspektør. Det gøres opmærksom på at den lokale kommunalbestyrelse kan skærpe kravene lokalt.

 • Afbestilling af det lejede skal ske senest 30 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved afbestilling mellem 30 dage og 5 dage før lejeperiodens begyndelse, skal lejer betale et gebyr på b. 350,00. Og ved afbestilling af det lejede senere end 5 dage før lejeperiodens begyndelse, skal lejer betale den halve leje, dog mindst kr. 350,00.

 • Teltpladsen skal være jævn og ryddet, ligesom græsset skal være slået på tidspunktet for lejeperiodens start.

 • Teltet er ikke monteret med lys, og teltet er ikke monteret med opvarmning. Hvis der etableres lys og varme, skal Tekniske forskrifter for forsamlingstelte af 25 juni 2001 overholdes. Brug af åben ildsted, så som grill og lignende, er forbudt.

 • Opstilling og nedtagning af borde, bænke, stole og andet udstyr påhviler lejeren.

 • Det påhviler lejeren at fjerne alt affald samt at sørge for, at gulvet er fejet og rengjort, optaget og stablet inden afhentningen. Er gulvet afhentet af lejer, skal det rengøres inden aflevering.

 • Lejeren skal erstatte enhver beskadigelse eller bortkomst af det lejede materiel.

 • Såfremt materiel er beskadiget ved modtagelsen, skal lejer reklamere straks.

 • Det på hviler lejer at sørge for, at der er adgang til teltpladsen med lastvogn, I modsat fald er udlejer berettiget til at undlade levering og opstilling af telt. Lejer er herefter erstatningsansvarlig i henhold til pkt. 2 samt forpligtet til betaling for forgæves kørsel m.v.

 • Lejer har det fulde ansvar for det lejede fra det tidspunkt, teltet er rejst, og indtil det afhentes efter endt brug.

 • Udlejeren er uden ansvar for skader på personer eller ting, der i lejeperioden befinder sig i eller ved teltet eller bruger det lejede materiel.

 • Udlejeren er i forbindelse med opsætning og brug af teltet uden ansvar for beskadigelse på gas- og vandledninger, telefon-, el- og andre kabler og ledninger, der er nedgravet, hvor teltet skal opsættes, idet det påhviler lejeren, forinden teltet opsættelse, at undersøge og skriftligt meddele udlejeren sådanne installationers nøjagtige placering, såfremt disse findes, hvor teltet skal opsættes.

 • Det påhviler lejeren selv at tegne enhver fornøden forsikring af hvad art tænkes kan.

 • Det påhviler lejeren at overholde Beredskabsstyrelsens/Brandinspektørens godkendelse vedrørende opstilling af telt, samt udarbejde en pladsfordelingsplan for borde og stole, med angivelse af flugt veje, hvoraf et eksemplar af godkendelsen skal opsættes synligt i teltet, samt ved telt større ind 50 m2 og til mere ind 150 personer, skal der føres en driftsjournal. Eksempel på en driftsjournal findes ligeledes i Tekniske forskrifter for forsamlingstelte af 25 juni 2001

 • I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, storm, orkan, ulykkestilfælde, havari eller anden force majeure, som forhindre eller i væsentlig grad vanskeliggør teltes transport eller opstilling, udsættes opstillingen uden ansvar for udlejeren, så længe denne tilstand forhindre nærværende aftales opfyldelse.

 • Alle i nærværende kontrakt og eventuelt telefonisk oplyste priser og beløb skal tillægges moms. Betalingsbetingelserne er netto kontant, ved lejeperiodens påbegyndelse. Ved betaling senere end 10 dage efter faktura datoen, beregnes renter med 2,5% pr. påbegyndte måned, dog minimum b. 50,00 pr måned. Såfremt fremsendelse af erindringsskrivelse nødvendiggøres, tillægges et erindringsgebyr på b. 50,00 for hver skrivelse.

Lejebetingelserne som word dokument